• Dây chuyền Vàng trắng LVDDTTT0007F274

Vàng

Dây chuyền Vàng trắng LVDDTTT0007F274

Giá tham khảo

32.381.820 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 4.00 - 5.59