• Dây chuyền Vàng trắng LVDDTTT0007F281
  • Dây chuyền Vàng trắng LVDDTTT0007F281

Vàng

Dây chuyền Vàng trắng LVDDTTT0007F281

Giá tham khảo

28.804.220 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 4.00 - 5.59