• Dây chuyền Vàng trắng DVDRTTT0000I228

Vàng

Dây chuyền Vàng trắng DVDRTTT0000I228

Giá tham khảo

9.967.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.83 - 1.02