• Dây chuyền Vàng trắng LVDDTTT0000F288
  • Dây chuyền Vàng trắng LVDDTTT0000F288

Vàng

Dây chuyền Vàng trắng LVDDTTT0000F288

Giá tham khảo

21.551.940 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 3.00 - 3.99